Informace o zpracování osobních údajů

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme my – společnost GU Slovensko, s.r.o., IČO: 35793708, se sídlem:
Dolné Hony 24, Priemyselný park Nitra – Sever, 95141 Lužianky, zapsaná na Okresním soudě Nitra, vložka číslo: 26819/N, e-mailový kontakt: office@g-u.sk.

S Vašimi osobními údaji též pracují naši zprostředkovatelé: společnost Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc., avšak jen v případě, že jste nám udělili souhlas na zpracování osobních údajů prostřednictvím služeb, které tyto společnosti poskytují na naší stránce.

U koho se můžete informovat, co a jak o Vás zpracováváme?

V případě jakýchkoli otázek týkající se zpracování Vašich osobních údajů na naší stránce nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: office@g-u.sk.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme jen takové osobní údaje, abychom Vám poskytovali profesionální služby. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, seznam, resp. rozsah údajů je přesně uvedený přímo v souhlase, a to v míře potřebné na splnění účelu, na který jsou osobní údaje zpracovávané.

Zpracováváme hlavně tyto osobní údaje:

Kontaktní údaje
Zejména jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo a adresa elektronické pošty, korespondenční adresa.

Cookie
Pokud jste nám při používaní naší stránky udělili souhlas na zpracování osobních údajů, zpracováváme o Vás údaje i prostřednictvím souborů cookie.

Přečtěte si další informace o tom, jaké typy osobních údajů zpracovávají a používají společnosti a jejich partneři, a o tom, na co slouží.

Spoločnost Osobní údaje
Google https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Hotjar https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Facebook Pixels https://www.facebook.com/policy/cookies/printable

Kromě výše uvedeného naše stránka pracuje i se soubory cookie, které jsou nevyhnutné na její správnou funkci a prostřednictvím kterých o Vás nezpracováváme žádné osobní údaje, a tedy ve vztahu k používání těchto souborů není potřebný Váš souhlas s jejich použitím na naší stránce.

Na co Vaše osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje zpracované prostřednictvím služby Google Analytics a Hotjar potřebujeme na analýzu návštěvnosti naší webové stránky, a tedy obzvláště na ověření toho, zdali je naše stránka pro Vás a jiné uživatele stále zajímavá a neklesá její návštěvnost.

Vaše osobní údaje zpracované prostřednictvím služeb Google AdWords, Google DoubleClick, Google AdSense a Facebook Pixel potřebujeme na personalizaci reklamy, a teda hlavně na to, abychom věděli zabezpečit, že se reklama naší webové stránky bude zobrazovat hlavně těm uživatelům, kteří by mohli mít o náš obsah, služby a produkty zájem.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu zpracováváme jen na tyto účely s tím, že je k dosáhnutí účelu zpracování můžeme poskytnout společnostem Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc. které poskytují služby, prostřednictvím kterých jsou Vaše údaje získávané.

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky, přičemž při jejich zpracování nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

Jak můžete Váš souhlas odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Pokud už nesouhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje, stačí, pokud napíšete na naši e-mailovou adresu: office@g-u.sk. Samozřejmě, odvolání Vašeho souhlasu nebude mít zpětný vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů od udělení souhlasu po jeho odvolání z Vaší strany.

Na koho se můžete obrátit v případě problému?

V případě, že se domníváte, že jsme porušili Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: office@g-u.sk.

Anebo můžete kontaktovat Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Jak dlouho u nás budou uložené Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pro čas nevyhnutný na splnění účelu, pro který byli zpracované, nejdéle však do zániku naší společnosti, anebo našeho posledního právního nástupce jako subjektu práva v případě, že dojde k našemu/jeho zániku bez dalšího právního nástupce.

Jaké máte práva?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následovná práva:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům, máte právo žádat od nás potvrzení, pokud o Vás zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají a v případě, že Vaše údaje zpracováváme, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a podrobné informace o všech skutečnostech, které souvisí se zpracováním těchto osobních údajů (Vaše právo na přístup k osobním údajům upravuje čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vaše požádaní jsme povinní poskytnout Vám Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, přičemž za opakované poskytnutí těchto údajů jsme oprávnění od Vás požadovat zaplacení přiměřeného poplatku zodpovídajícího administrativním nákladům;
 • právo na opravu osobních údajů, a to na opravu nesprávných údajů, které se Vás týkají, případně doplnění neúplných osobních údajů (Vaše právo na opravu osobních údajů upravuje čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679);
 • právo na výmaz osobních údajů (Vaše právo na výmaz osobních údajů upravuje čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), pokud:
  (a) osobní údaje už nejsou potřebné na účel, na který jsme je získali anebo jinak zpracovali,
  (b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  (c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2,
  (d) osobní údaje zpracováváme nezákonně,
  (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
  (f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.
  Právo na výmaz Vašich osobních údajů nemůžete uplatnit v případě, že:
  (a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace,

  (b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
  (c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3;
  (d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování,
  (e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • právo na omezení zpracování osobních údajů (Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů upravuje čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), pokud
  (a) namítáte na správnost osobních údajů, a to v průběhu období umožňujícího nám ověřit správnost osobních údajů,
  (b) zpracování osobních údajů je nezákonné a Vy namítáte vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití,
  (c) už nepotřebujeme osobní údaje na účel zpracování osobních údajů, ale potřebujete je Vy na uplatnění právního nároku, anebo,
  (d) namítáte na zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.
  Pokud došlo k omezení zpracování osobních údajů, můžeme kromě uchovávání osobních údajů osobní údaje zpracovávat jen s Vašim souhlasem anebo na účely uplatnění právního nároku, na ochranu osob anebo z důvodů veřejného zájmu;
 • právo namítat na zpracování osobních údajů (Vaše právo namítat na zpracování osobních údajů upravuje čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), pokud dochází ke zpracování osobních údajů na základě právního základu podle čl. 6 odst. 1 písm. e) anebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. V takovém případě provozovatel nesmí zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nevyhnutné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad Vašimi právy anebo zájmy, anebo důvody na uplatnění právního nároku;
 • právo na přenosnost osobních údajů (Vaše právo na přenosnost osobních údajů upravuje čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově sčitatelném formátu, přičemž máte právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovatelovi, pokud je to technicky možné a pokud se zpracování vykonává automatizovanými prostředky a probíhá na základě právního základu čl. 6 odst. 1 písm. a) anebo písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, t.j. pokud zpracováváme osobní údaje na základe Vašeho souhlasu anebo z důvodu plnění smlouvy, případně smluvní povinnosti.

Musíte nám Vaše osobné údaje poskytnúť?

Vaše osobné údaje ste nám poskytli dobrovoľne na základe Vášho slobodného súhlasu, pričom ste neboli povinní nám takýto súhlas so spracúvaním osobných údajov udeliť.

Budeme Vaše osobné údaje prenášať do tretej krajiny?

Realizácia nami poskytovaných služieb vyžaduje spoluprácu s už spomenutými spoločnosťami. To znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín. K predávaniu však vždy dochádza v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré na tento prenos kladie zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, pričom je v každom prípade zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov. Konkrétne sa jedná o servery, cloudové riešenia príslušných spoločností Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc.

office@g-u.cz
office@g-u.cz +420 602 385 641